Mūsu pieredze

Mums piemīt zināšanas par uz sabiedrību vērsta policijas darba filozofiju un darba metodēm, policijas un sabiedrības sadarbības attiecībām, policijas darba vērtēšanas kritērijiem un darba plānošanas mehānismiem, kā arī par policijas atbildību sabiedrības priekšā.

Esam piedalījušies politikas plānošanas dokumentu priekšlikumu izstrādē un/vai to vērtēšanā.

Krājam pieredzi drošības vajadzību noskaidrošanā vietējā sabiedrībā, partnerības veidošanā un tikšanās ar iedzīvotājiem organizēšanā.

Esam piedalījušies socioloģisko aptauju izstrādē, lai noteiktu sabiedrības uzticēšanos policijai un ar to saistītiem jautājumiem.

Šobrīd aktīvi uzkrājam zināšanas par vides dizaina nozīmi likumpārkāpumu mazināšanai vietējā apkaimē (CPTED) un mazāk smagu noziegumu izmeklēšanas vienkāršošanu.

Esam kompetenti dažādu nacionālu un starptautisku mācību pasākumu organizēšanā un tālākizglītības programmu izstrādē policijas darbiniekiem.